behandeling

Individuele psychotherapie

Het bijzondere van deze benadering is dat de therapie zich richt op de hele persoon en niet alleen specifiek op klachtgebieden. Hiermee worden kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt aangesproken en tot ontwikkeling gebracht. De therapeut bevordert het zoekproces van de cliënt om tot eigen inzichten en oplossingen te komen. Binnen dit zoekproces wordt veel stil gestaan bij de gevoelens en ervaringen van de cliënt. Zodoende worden problemen begrepen vanuit de eigen ervaringen. De cliënt staat hierbij aan het roer van zijn eigen ontdekkingstocht. De therapeut loopt mee, bevraagt, luistert en confronteert zo nodig. De samenwerking die hierdoor tussen cliënt en therapeut tot stand komt is erg belangrijk. Deze wordt gekenmerkt door wederzijdse openheid en echtheid. Uiteindelijk zal de cliënt groeien naar het beeld dat past bij zichzelf. De cliënt zal zijn eigen mogelijkheden en beperkingen gaan ontdekken . Hierdoor verminderen eveneens de klachten of verandert de betekenis ervan en lukt het weer om levensvreugde en zingeving te beleven.

Partner relatie en gezinstherapie
(Partner) relatie- en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Tegenwoordig wordt relatietherapie en gezinstherapie ook wel systeempsychotherapie genoemd. De term systeem duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uit maken. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst het eerste belangrijke sociale systeem. Met onze ouders, broers en zussen hebben we een belangrijke band. Later staat het eigen gezin of de eigen vriendenkring meer op de voorgrond. Een systeempsychotherapeut zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen. Als de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht van meer gezinsleden te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of een depressie of zeer problematisch gedrag. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners hetzij tussen ouders en kinderen. Soms zijn de problemen meer individueel van aard. Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteemdan kan systeempsychotherapieof relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn.

Emotionally Focused therapy EFT

logo_eft
EFT is de enige relatietherapie die zijn grondslag vindt in de attachment theory, de hechtingstheorie van de Britse psychiater John Bowlby (1907-1990). Bowlby stelde dat een veilige hechting tussen moeder en kind cruciaal is voor een gezonde emotionele ontwikkeling van kinderen.
Het uitgangspunt van EFT is dat ook volwassenen voor hun psychisch welbevinden baat hebben bij een veilige hechting. Waar kinderen voor koestering, troost en bescherming afhankelijk zijn van hun ouders, zijn volwassenen emotioneel gehecht en afhankelijk van hun partner. Relaties tussen volwassenen zijn gelijkwaardiger, maar de aard van de emotionele band is hetzelfde.

 

Traumabehandeling:  EMDR en NET
Door een trauma (zeer ingrijpende gebeurtenis of periode) kan iemand in een isolement geraken en zich onmachtig gaan voelen. Een trauma veroorzaakt gevoelens van hevige angst, hulpeloosheid, onmacht en dreigende vernietiging. Het is van het grootste belang dat de cliënt weer regie krijgt en zich verbonden gaat voelen met anderen en met zichzelf. Herstel en verwerking van wat er is gebeurd kan alleen binnen de context van relaties. Niet alleen in de therapeutische werkrelatie is veiligheid een noodzakelijke voorwaarde om stil te staan bij wat er is gebeurd. Daarnaast is een goed betrouwbaar en sociaal netwerk van belang om op terug te kunnen vallen en zo te voorkomen dat iemand opnieuw in een isolement komt. Dan is het mogelijk om geleidelijk te onderzoeken wat er is gebeurd en de gevolgen daarvan te onderkennen. De cliënt geeft het tempo aan zodat hij of zij de regie houdt en zo een gevoel van hulpeloosheid tijdens de periode van behandeling voorkomt. Een psychotherapeutische behandeling gericht op herstel is langdurig; alleen een accepterende setting maakt het mogelijk voor een cliënt om voldoende vertrouwen te krijgen. Om het complexe geheel van emoties, loyaliteit, machteloosheid, morele en geloofsaspecten te onderzoeken en te verwerken is soms een aantal jaren nodig.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS).
Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Narratieve Exposure Therapie (NET)

NET is een individuele behandeling die gericht is op verwerking van ernstige schokkende ervaringen. Wij noemen dat traumatische ervaringen.

Sommige mensen die dergelijke ervaringen hebben meegemaakt, hebben daar nog veel last van. Het komt steeds terug in beangstigende herinneringen, flashbacks en nachtmerries. Veel mensen proberen niet over deze ervaringen te praten en er niet aan te denken. Dat kost moeite. Ook zijn veel mensen snel boos, geïrriteerd en schrikachtig. Slecht slapen is een vaak gehoorde klacht. Deze klachten zijn onderdeel van de posttraumatische stressstoornis (PTSS). De beste behandeling bij deze klachten is de schokkende en traumatische gebeurtenissen in gedachten weer naar boven te halen. Dan worden de traumatische ervaringen het beste verwerkt.

Hoe werkt NET?

Bij de NET-behandelingen worden de gedachten aan traumatische gebeurtenissen opgeroepen, maar specifiek voor NET is dat alle belangrijke gebeurtenissen worden geplaatst in het perspectief van uw hele leven. De eerste keer zal uw behandelaar uitleggen hoe NET werkt en hoe uw klachten door deze therapie zullen verminderen. De volgende zitting legt u samen met uw behandelaar een touw of lint uit dat uw levenslijn voorstelt. De levenslijn begint bij uw geboorte en eindigt bij het nu.

Voor mooie momenten kunt u zelf uit diverse kunstbloemen kiezen. Voor de akelige of traumatische momenten kunt u kiezen uit een aantal ‘stenen’. U legt de bloemen en de stenen langs uw levenslijn en geeft ze een naam, bijvoorbeeld ‘huwelijk’, ‘geboorte van mijn kind’(vaak bloemen), of ‘ongeval’, ‘beschieting’, ‘mishandeling’ of ‘marteling’ (vaak stenen). Samen met uw behandelaar gaat u van uw vroege jeugd af de belangrijkste gebeurtenissen uit uw leven bespreken. U bespreekt niet alleen de schokkende gebeurtenissen maar ook de prettige en mooie gebeurtenissen. U praat zo veel mogelijk in detail over uw gevoelens en gedachten en kijkt wat dit doet met uw emoties, gedachten en lichaam. Vooral de moeilijke momenten worden tot in detail besproken. Door over de uitgebreide herinneringen te spreken en ook over de andere omstandigheden waarin ze plaatsvonden, zal langzamerhand de ontstane pijn die bij deze herinneringen hoort, verminderen. Op deze manier overwint u samen met uw behandelaar de angsten die bij deze herinneringen horen, verwerkt u uw traumatische ervaringen en krijgt u een beter beeld van uw hele leven.

Van de behandeling wordt een verslag gemaakt, een document van uw levensverhaal. U krijgt dit document aan het einde van uw behandeling en u beslist zelf wat u met dit document gaat doen.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de behandeling kan variëren, afhankelijk van het aantal schokkende gebeurtenissen dat u heeft meegemaakt. Aan het begin van de behandeling wordt het aantal zittingen vastgesteld. Het is de bedoeling om hier goed aan vast te houden. Doorgaans duurt een NET-behandeling zes tot twaalf gesprekken van meestal 90 minuten. Omdat de verwerking na de behandeling meestal doorgaat, is het niet aan te bevelen na NET direct een andere behandeling te starten. Beter is om een behandelpauze van enkele maanden in acht te nemen.

Zijn er bijwerkingen?

Vaak heeft u na een behandelzitting een paar dagen meer last van de herinneringen die u in de behandeling heeft opgehaald. Dat is een teken van verwerking. Uiteindelijk nemen de klachten echter juist af. U kunt met uw therapeut bespreken wat u kunt doen om zo goed mogelijk met deze reacties om te gaan.

Is NET effectief?

NET is een effectieve behandeling voor mensen die meerdere traumatische gebeurtenissen in hun leven hebben meegemaakt. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van NET blijkt dat bij de meeste patiënten de klachten duidelijk afnemen. Herinneringen zullen hun emotionele lading verliezen. Het wordt gemakkelijker om aan de gebeurtenissen terug te denken. In veel gevallen veranderen de herinneringsbeelden en worden ze bijvoorbeeld minder indringend of vager. Het kan echter ook zijn dat er nieuwe gedachten en inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaringen steeds meer een plek krijgen in uw levensgeschiedenis. Het effect van de behandeling kan soms wel tot enkele maanden na de NET-behandeling doorzetten.

foto-1
002