Betalingsvoorwaarden supervisie

Betalingsvoorwaarden supervisie

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle supervisie-overeenkomsten tussen supervisor en supervisant.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de supervisie geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de supervisor gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de supervisant in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de supervisor aan de supervisant gedeclareerde kosten voor de supervisie dienen door de supervisant binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de supervisant het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de supervisant in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de supervisor rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de supervisant in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de supervisor de supervisant een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de supervisant in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de supervisant binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de supervisor zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de supervisant. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de supervisor gerechtigd - tenzij de supervisie zich hiertegen verzet - verdere supervisie op te schorten totdat de supervisant aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.