kwaliteitsbewaking

Intervisie bijeenkomsten met collegae Klinisch Psychologen Psychotherapeuten

In deze bijeenkomsten wordt de indicatiestelling voor psychotherapie besproken en vinden er voortgangsevaluaties plaats van cliënten die al in behandeling zijn. De intervisiegroep toetst elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van handelen.

 

BIG Registratie

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut sta ik ingeschreven in het BIG-register. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog; klinisch psycholoog en psychotherapeut staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.

 

 image.jpg

 

Visitatie

Visitatie betekent letterlijk: bij collega's op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor NVVP LVVP  leden is 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de NVVP LVVP brochure 'kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk'. In maart 2018 is de praktijk door de NVVP LVVP gevisiteerd en in orde bevonden.

 

nvvp    LVVP-visitatielogo

 

 

Kwaliteitsregister Psychotherapie

 

Sinds 2015 ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Psychotherapie.

 

Het Kwaliteitsregister Psychotherapie is een waarborg voor kwaliteit van aanbieders van psychotherapie. Het register biedt een onafhankelijke toets van opleiding, nascholing, werkervaring en competenties van behandelaars. De wettelijke BIG-registratie geeft aan dat een psychotherapeut bevoegd is om het beroep uit te oefenen. Een registratie in het kwaliteitsregister geeft aan dat iemand bekwaam is het beroep uit te oefenen.

Het register is bedoeld voor alle bij wet bevoegde aanbieders van psychotherapie (psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters). Het register is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de NVP.

 

Beeldmerk_Kwaliteitsregister.jpg

 

Kwaliteitsstatuut:

 

Via deze link kunt u mijn kwaliteitsstatuut inzien:


2016-12-09.11.20.15-94003859-94003859KSvanNorden.pdf

foto-7