privacyverklaring

PRIVACYSTATEMENTvan Norden Klinisch Psychologen
 
van Norden Klinisch Psychologen, gevestigd te Bilthoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30264721, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe van Norden Klinisch Psychologenmet informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 
1.     Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie van Norden Klinisch Psychologenpersoonsgegevens verwerkt:
a.     (potentiële) patiënten;
b.     opleidelingen (supervisanten, supervisors in opleiding en voor leertherapie: psychiaters in opleiding (AIOS), klinisch psychologen in opleiding (GIOS) en (gezondheidszorg)psychologen in opleiding tot psychotherapeut (GIOP en PIOP);
c.      bezoekers van www.klinisch-psychologen.nl;
d.     alle overige personen die met van Norden Klinisch Psychologencontact opnemen of van wie van Norden Klinisch Psychologenpersoonsgegevens verwerkt.
 
2.      Verwerking van persoonsgegevens
van Norden Klinisch Psychologenverwerkt persoonsgegevens die:
a.      een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b.      met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
 
3.     Doeleinden verwerking
van Norden Klinisch Psychologenverwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.      het identificeren van een cliënt;
b.      het behandelen van een cliënt;
c.       het begeleiden van een supervisant, supervisor of opleideling;
d.      het declareren voor verrichte werkzaamheden;
e.      het onderhouden van contact.
 
4.     Rechtsgrond
van Norden Klinisch Psychologenverwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a.  uitvoering van een geneeskundige behandelovereenkomst of overeenkomst voor begeleiding;
b.  een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
c.  toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
d.  een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor het onderhouden van contact.
 
5.        Verwerkers
van Norden Klinisch Psychologenkan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van van Norden Klinisch Psychologenpersoonsgegevens verwerken. van Norden Klinisch Psychologensluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
 
6.        Persoonsgegevens delen met derden
van Norden Klinisch Psychologendeelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. van Norden Klinisch Psychologendeelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 
 
 
7.        Doorgifte buiten de EER
van Norden Klinisch Psychologengeeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt van Norden Klinisch Psychologenervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 
8.        Bewaren van gegevens
van Norden Klinisch Psychologenbewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. van Norden Klinisch Psychologenhanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a.      medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b.      gegevens m.b.t. supervisie en leertherapie: 5 jaar na het einde van de overeenkomst;
c.       (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
d.      gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;
e.      ingevulde evaluatieformulieren met betrekking tot afgenomen dienstverlening, worden in het kader van de kwaliteitsbewaking en –bevorderingen van behandelingen toegevoegd aan het dossier van de cliënt en eveneens gedurende ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst bewaard.
 
9.        Wijzigingen privacystatement
van Norden Klinisch Psychologenkan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van van Norden Klinisch Psychologengepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 
10.     Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht van Norden Klinisch Psychologente verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met van Norden Klinisch Psychologendoor een e-mailbericht te sturen naar a.van.norden@klinisch-psychologen.nl.
 
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop van Norden Klinisch Psychologenpersoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met van Norden Klinisch Psychologendoor een e-mailbericht te sturen naar a.van.norden@klinisch-psychologen.nl.Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).